ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met STEM, met maatschappelijke zetel te Achterbroeksteenweg 76, Kalmthout, KBO 0766 353 250, onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. De klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door STEM SUPPORT. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

2. ETHIEK

STEM SUPPORT is een ambassadeur van culturele, etnische en religieuze waarden en tolerantie. STEM SUPPORT verwacht van al haar medewerkers, voor zover mogelijk en haalbaar, dat zij een groen beleid en groene praktijken promoten. Discriminatie op grond van onder meer kleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. STEM SUPPORT verwacht van haar medewerkers dat zij:
● denken, praten, handelen en zich gedragen op een wijze die strookt met de waardigheid van een zorgzame en voorkomende vakman;
● te allen tijde de wetgeving van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gebruiken en praktijken respecteren;
● alle belanghebbenden bij het project met respect, beleefdheid en voorkomendheid behandelen;
● zich niet bezondigen aan handelingen van seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of uitbuiting van een persoon;
● voorzichtig omspringen met het materieel van de klant en van iedere belanghebbende bij het project;
● respect tonen voor het milieu, met inbegrip van de flora en fauna en dit promoten;
● de grootste discretie aan de dag leggen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van zowel de materialen van de klant en/of belanghebbenden.

3. BESTELLING EN ANNULATIE

Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per email worden bevestigd door STEM SUPPORT en door de klant. Offertes zijn vrijblijvend. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt een bestelling pas aanvaard en wordt de uitvoering ervan slechts aangevat door de STEM SUPPORT mits volledige vooraf betaling van een voorschot van 10% van de waarde van de bestelling. Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door STEM SUPPORT. In dat geval is er door de klant minstens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25 % van de waarde van de bestelling met een minimum van € 50,- behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve geleden schade. In geval van annulering of het uitstel door de klant van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling minder dan 24 uur voor de datum waarop de uitvoering ervan is gepland zal een schadevergoeding van twee derden van het bedrag van de bestelling door STEM SUPPORT worden gefactureerd.

4. LEVERING EN AANVAARDING

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. STEM SUPPORT streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schade-vergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling. De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht. Alle informatie die STEM SUPPORT beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de klant. Foto’s of audiovisuele producties op de website van STEM SUPPORT zijn louter informatief en in geen geval bindend. Tenzij andere overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden zijn in een offerte en bestelling …………. bewerking van de geleverde ontwerpen, werken en/of producenten begrepen. Bijkomende aanpassing van de ontwerpen, werken en/of producten in functie van opmerkingen van de klant kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten en vergoeding voor STEM SUPPORT. STEM SUPPORT zal de klant tijdig of voor de aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten. De klant beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken en/of producten wordt doorgevoerd aan de overeen gekomen meerprijs.

5. FACTURATIE EN BETALING

Facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan STEM SUPPORT bezorgd te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 50,- en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling. De overdracht van materiële eigendom op roerende goederen geleverd door STEM SUPPORT, heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, het materiële bezit ervan af te staan of ze in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die STEM SUPPORT toebehoren, zal de Klant STEM SUPPORT vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de klant op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door STEM SUPPORT. STEM SUPPORT vrijwaart de Klant voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door STEM SUPPORT op auteurs- en naburige rechten evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van STEM SUPPORT hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de klant. Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van STEM SUPPORT komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. STEM SUPPORT is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeen gekomen heeft de STEM SUPPORT, het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website. Het is de klant enkel toegestaan het werk of het ontwerp te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen gedurende de termijn, in het grondgebied en voor de specifieke exploitaties door partijen overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

De door STEM SUPPORT geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling. Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door STEM SUPPORT. STEM SUPPORT zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van STEM SUPPORT is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling of zal, bij gebreke aan dergelijke waardebepaling, nooit een maximaal bedrag van 500€ overschrijden.

8. VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.

9. VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN OVERMACHT

Elke Partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers. Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid. De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

10. NIETIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt. Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, België.

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn deze aankoopvoorwaarden van toepassing op alle offertes die gevraagd en bestellingen die geplaatst worden door STEM SUPPORT een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in België in Achterbroeksteenweg 76, Kalmthout geregistreerd onder het KBO nummer 0766 353 250 voor de levering van goederen en de uitvoering van diensten, met uitsluiting van de eigen verkoops- en leveringsvoorwaarden van de Leverancier, met inbegrip van deze die gelijk zijn aan deze voorwaarden.

2. ETHIEK

STEM SUPPORT gaat er prat op een ambassadeur van culturele, etnische en religieuze waarden en tolerantie te zijn. STEM SUPPORT verwacht van al haar Leveranciers, voor zover mogelijk en haalbaar, dat zij een groen beleid en groene praktijken promoten. Discriminatie op grond van onder meer kleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. STEM SUPPORT verwacht van haar Leveranciers dat zij:
● denken, praten, handelen en zich gedragen op een wijze die strookt met de waardigheid van een zorgzame en voorkomende vakman;
● te allen tijde de wetgeving van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gebruiken en praktijken respecteren;
● alle belanghebbenden bij het project met respect, beleefdheid en voorkomendheid behandelen;
● zich niet bezondigen aan handelingen van seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of uitbuiting van een persoon;
● zorg dragen voor het materieel van STEM SUPPORT of van een belanghebbende bij het project;
● respect tonen voor het milieu, met inbegrip van de flora en fauna en dit promoten;
● de grootste discretie aan de dag leggen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van zowel de materialen van STEM SUPPORT of van enige van haar klanten en/of belanghebbenden.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die STEM SUPPORT toebehoren, zal de Leverancier STEM SUPPORT vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, tekeningen en modellen en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, die gesteld worden door of gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door de Leverancier aan STEM SUPPORT. De Leverancier draagt hierbij aan STEM SUPPORT alle intellectuele eigendomsrechten over, met inbegrip van alle auteurs- en naburige rechten, die bestaan op de producten en/of diensten die worden geleverd, wereldwijd en voor de duur van het recht.

4. ONDERAANNEMING

De Leverancier zal geen bestellingen geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van STEM SUPPORT. De Leverancier blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdige uitvoering van het werk dat geleverd wordt door zijn onderleveranciers evenals voor de vereisten zoals bepaald in de bestelling.

5. PRIJZEN EN FACTURATIE

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn de prijzen vast, in euro en houden ze geen koersrisico in voor STEM SUPPORT. Prijzen zijn exclusief alle belastingen, heffingen en taksen, die voor rekening van de Leverancier zijn. STEM SUPPORT vergoedt geen onkosten die voor de Leverancier zijn ontstaan, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De Leverancier is verantwoordelijk voor al deze onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van materieel, verzekering, transport, verblijf, telefoonverkeer, maaltijden, verhuurdiensten. De facturatie vindt ten vroegste op het ogenblik van de levering respectievelijk de aanvaarding van de goederen of diensten plaats, tenzij een voorschotregeling is overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden. De facturen worden opgesteld in euro, behoudens andersluidende overeenkomst, en vermelden het bestelnummer en een gedetailleerde beschrijving van de goederen en/of diensten die werden geleverd. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn de facturen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaalbaar door STEM SUPPORT, tenzij STEM SUPPORT schriftelijk bezwaar aantekent tegen de levering of de uitvoering van de bestelling voor de afloop van vermelde periode.

6. LEVERING

De levering gebeurt in overeenstemming met de bestelling die werd geplaatst en op het adres dat werd opgegeven. Belangrijke afwijkingen van de bestelling die door STEM SUPPORT werd geplaatst, met betrekking tot financiële voorwaarden, leveringstermijnen en andere vereisten die werden overeengekomen, moeten aan STEM SUPPORT ter schriftelijke goedkeuring worden voorgelegd voor ze van kracht worden. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de eigendom en het risico van de goederen aan STEM SUPPORT overgedragen op het ogenblik van de levering en, voor diensten, op het ogenblik van hun voorlopige aanvaarding door STEM SUPPORT. Bij een vertraging van meer dan 30 kalenderdagen bij de levering of uitvoering heeft STEM SUPPORT het recht, mits een ingebrekestelling van de Leverancier, maar zonder enige gerechtelijke beslissing, om de bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren, om eventuele goederen die werden ontvangen op kosten van de Leverancier terug te sturen en om verdere leveringen of diensten te weigeren en om van de Leverancier eventuele betalingen terug te vorderen die door haar reeds werden uitgevoerd, na aftrek van eventuele goederen waarvan ze beslist zou hebben ze te behouden.

7. CONTROLE EN AANVAARDING

Goederen of diensten die niet aan de vereisten voldoen, kunnen worden geweigerd. Bij een weigering zal STEM SUPPORT de Leverancier hiervan op de hoogte brengen en heeft STEM SUPPORT het recht, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de Leverancier toe te staan passende goederen of diensten te leveren binnen een termijn die door STEM SUPPORT wordt bepaald of om de bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren. In dat geval zullen de eigendom en het risico van de geweigerde goederen aan de Leverancier terugkeren en zullen alle verzendingskosten en andere relevante kosten, met inbegrip van de kosten van een nieuwe levering, door de Leverancier worden gedragen.

8. KWALITEIT

De Leverancier garandeert dat de geleverde goederen of diensten volledig beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden vastgesteld bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik waarop de diensten of activiteiten worden verleend en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten, technische documentatie en goedgekeurde stalen of respectievelijk de beschrijving vermeld in de bestelling, dat deze vrij zijn van onvolkomenheden en materiële gebreken, dat ze de veiligheid bieden die hiervan redelijkerwijze verwacht mag worden en volledig voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten, reglementeringen en contractuele bepalingen. De Leverancier zal STEM SUPPORT vrijwaren voor en beschermen tegen enige aansprakelijkheid en schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden voortvloeien uit de geleverde goederen of diensten, ongeacht eventuele instructies, richtlijnen of opvattingen die hieromtrent werden geformuleerd door STEM SUPPORT. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de garantieperiode op geleverde goederen 24 maanden vanaf de levering of de voorlopige aanvaarding van de bestelling. De Leverancier verbindt zich ertoe om elk defect of gebrekkig product dat schriftelijk wordt gemeld tijdens de garantieperiode zo snel mogelijk te herstellen of te vervangen, waarbij alle gerelateerde kosten voor rekening van de Leverancier zijn.

9. GARANTIES

De Leverancier zal STEM SUPPORT en haar respectieve directeurs, werknemers en agenten vrijwaren en schadeloosstellen voor alle verliezen, kosten, schade en onkosten (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria) die eender welke partij zou moeten dragen of zou oplopen als gevolg van een vordering met betrekking tot, voortvloeiend uit of in samenhang met (i) het ontwerp, de ontwikkeling en de levering van de producten of diensten op grond van de bestelling, (ii) schending van om het even welke sterkmakingen of garanties van de Leverancier, (iii) vorderingen van eender welke onderaannemers, agenten of werknemers van de Leverancier, (iv) schending van een toepasselijke wet, verordening of beschikking, of (v) elke andere opzettelijke handeling of nalatigheid door de Leverancier of een van haar onderaannemers. De Leverancier is en gaat ermee akkoord volledig aansprakelijk te zijn voor de naleving van alle toepasselijke wetten en verordeningen in samenhang met de uitvoering van de bestelling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de betaling van de vereiste inkomstenbelastingen en de betaling van alle toepasselijke bijdragen voor sociale zekerheid, BTW, verzekering en licenties. In samenhang met de uitvoering van de levering van de goederen of diensten garandeert de Leverancier dat hij of zij volledig verzekerd is in de mate die vereist is door de wet, en dit per voorval voor persoonlijke of lichamelijke letsels, directe en/of indirecte schade, materiële schade aan roerende of onroerende goederen, verlies van data, contractuele aansprakelijkheid of andere verliezen.

10. VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld door STEM SUPPORT aan de Leverancier, is en blijft eigendom van STEM SUPPORT; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld en vertrouwelijk worden gehouden door de Leverancier en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van STEM SUPPORT; zal door de Leverancier uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van STEM SUPPORT aan haar worden terugbezorgd. De Leverancier zal geen verklaringen afleggen (hetzij schriftelijk of mondeling) aan een vertegenwoordiger van de pers, televisie, radio of andere media en zal geen artikelen schrijven voor de pers of voor publicatie over een aangelegenheid die verband houdt met of betrekking heeft op de activiteiten van STEM SUPPORT zonder voorafgaande schriftelijke instemming van STEM SUPPORT.

11. VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN OVERMACHT

Elke Partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers. Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid. De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

12. NIETIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt. Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen STEM SUPPORT en de Leverancier zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, België.

Verzend- en retourbeleid

Hoe verloopt de bestelling en hoe lang moet ik op mijn bestelling wachten?

Al onze bestellingen worden met een Track & Trace-code verzonden. Wij streven naar een zo snel mogelijke verzending en garanderen een verzending binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, mits de producten op voorraad zijn. Voor meer info over onze voorraad, contacteer ons. Na verzending mag u het pakket binnen de 2 werkdagen thuis verwachten.


Wat als ik na ontvangst van mijn bestelling deze alsnog ongedaan wens te maken? Of wat als ik mijn bestelling wil retourneren?

Neem altijd eerst contact met ons op voordat u iets naar ons terugstuurt. U heeft het recht om uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag, inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw thuis naar de webwinkel zijn voor uw eigen rekening. U kunt op afspraak ook het artikel bij ons langsbrengen.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@stem-support.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


Wat als mijn bestelling beschadigd arriveert?

Mocht het artikel beschadigd bij u aankomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice via info@stem-support.be.


Geldt deze regeling voor alle types bestellingen? Wat als ik een op maat gemaakt project heb besteld?

Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die wij eventueel speciaal voor u, op uw specificaties, maken (maatwerk). Deze opdrachten gaan op offertebasis en in de offerte zal dit ook nogmaals duidelijk vermeld worden.